CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre on estan representats tots els membres de la comunitat educativa. Totes les persones dels diferents sectors del CE són triades en un procés democràtic i en ell es tracten i decideixen aspectes molt importants del funcionament del centre educatiu. És un espai de trobada, debat i consens des d’on es comparteixen responsabilitats, metes i reptes comuns de totes i tots els que formem la comunitat educativa, on podem cooperar, involucrar-nos i intervindre per a la millora del dia a dia del centre.

Com funciona el Consell Escolar?

La presidència del Consell (Direcció) convoca les reunions. Ha d’haver-hi un mínim d’una reunió per trimestre fora de l’horari escolar. Poden realitzar-se convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, quan la naturalesa dels assumptes a tractar així ho requerisca. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que siguen presents tots els membres i siga declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria. Les votacions en el CE es fan a mà alçada o en secret, segons es decidisca en la reunió.

Perquè el Consell siga operatiu s’existeixen unes comissions, formades per representes del CE, i almenys un representant de les famílies i un del professorat. Les comissions són:

  • Comissió permanent.
  • Comissió pedagògica.
  • Comissió de necessitats educatives especials.
  • Comissió del menjador.
  • Comissió econòmica.

Què fa el representant designat de l’AMPA en les reunions del CE?

Entre una altra moltes coses:

  • Acudeix a les reunions i exercim el dret al vot.
  • Revisa i valora les propostes a tractar.
  • Sol·licita la inclusió de temes en l’ordre del dia de les juntes.
  • Sol·licita i revisa que es publiquen les actes i acords presos.
  • Revisa que es complisquen els acords presos.

 

Amb la fi d’acomplir el que estableix l’article 29.2 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària, que diu literalment que «les persones representants dels diferents col·lectius estaran a la disposició dels seus respectius representats quan estos els requerisquen, per a informar dels assumptes que s’hagen de tractar en el Consell Escolar, per a informar-los dels acords presos i per a arreplegar les propostes que desitgen traslladar a este òrgan de govern i participació». I atés que el punt 4 de l’esmentat article disposa que «De totes les decisions que es prenguen en les sessions del Consell Escolar, s’informarà els diferents sectors que hi estiguen representats […]; cada sector decidirà el procediment per a informar els seus representats de la forma que estimen més adequada per a garantir este objectiu».
L’AMPA informa que durant el present curs 2022/2023 s’informarà a través de la nostra pàgina web dels acords que es prenguen en el Consell Escolar, òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa, tal com ho defineix l’article 24.1 del DECRET 253/2019. En tot cas, la persona representant de l’AMPA té el deure de confidencialitat dels assumptes relacionats amb persones concretes i que puguen afectar l’honor i a la intimitat d’estes (art. 29.5), per la qual cosa, en el cas d’haver d’informar d’estos casos, es farà  de manera directa i confidencial a les persones o grups afectats.

Comments are closed.