Funcionament

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre composta per les mares, els pares i els tutors legals dels alumnes d’un centre escolar. Es conforma com a punt de suport per a garantir els drets i el benestar dels nostres fills en l’àmbit escolar.

Totes les famílies que abonen la quota de l’AMPA passen a ser associats i, com a tals, tenen dret a participar-hi. A partir d’eixe moment poden col·laborar i fer suggeriments, cosa que sempre és benvinguda, ja que la finalitat de l’associació és sumar esforços per a millorar el servei de la comunitat escolar en conjunt.

El màxim òrgan representatiu d’una AMPA és l’assemblea general, que està composta per una junta directiva (president/ta, vicepresident/ta, secretari/tària, tresorer/ra, i vocals), els col·laboradors i els associats. En la pàgina dels estatuts de la nostra AMPA podeu llegir més detalladament quins són els drets, les obligacions i el paper que cadascú acompleix en el cas concret de l’escola de Mestalla. Hi trobareu, a més, tota la informació sobre com es constitueix la junta directiva, que sol renovar-se normalment cada dos anys mitjançant un procés d’eleccions obertes. Qualsevol soci de l’AMPA pot presentar la candidatura.

La Junta Directiva es reuneix diverses vegades durant el curs escolar per a tractar els temes rellevants que són competència de l’AMPA. En estes reunions sols acostumen a acudir els membres de la Junta Directiva i aquells col·laboradors involucrats en els projectes a tractar. No obstant això, si algun soci està interessat a acudir pot fer-ho.

Normalment, al principi del curs escolar es convoca una assemblea ordinària oberta a tots els socis. Tots els associats que hi vullguen participar tenen veu i vot per a establir les línies generals d’actuació de l’AMPA (proposta d’activitat, esdeveniments, controlar la gestió de la Junta Directiva, supervisió i aprovació de pressupostos… En definitiva, tot el que fa referència al funcionament de l’associació). Ocasionalment, al llarg del curs escolar pot convocar-se una assemblea extraordinària per a tractar algun altre assumpte de caràcter urgent si es considera necessari.

Quines són les finalitats de l’AMPA?
 • Assistir les mares, els pares o els tutors legals en tot allò que afecte l’educació dels seus fills o pupils.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre escolar.
 • Promoure i facilitar la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
 • Assistir els pares i les mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervindre en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Facilitar la representació i la participació dels centres públics i concertats, i en altres òrgans col·legiats mitjançant la presentació de candidatures.
 • Vetlar pel respecte dels drets dels alumnes.
 • Proposar la plena realització del principi d’educació arrelada en el medi, és a dir, respectar les dos llengües de la Comunitat Valenciana així com els valors d’esta per a aconseguir una convivència plena.
Què fem des de la nostra AMPA?
 • Gestionem les activitats extraescolars del centre, l’organització de les quals es posa en mans de l’empresa Licex (M. Dolors i Carlos).
 • Oferim els serveis d’escola matinera i ludoteca per a aquelles famílies que, pels seus horaris, ho necessiten.
 • Oferim, igualment, servei d’escola per a períodes vacacionals.
 • Ens encarreguem de l’arribada dels Reis Mags a l’escola i gestionem el lliurament de regals que fan a cadascuna de les classes, i assumim el cost que tot això comporta.
 • Participem junt a l’escola a l’organització de la festa de Falles.
 • Ens encarreguem d’organitzar, gestionar i finançar completament la festa de fi de cursperquè totes les famílies acaben l’any escolar amb un bon record (és a això que es destina la part més gran del pressupost de l’AMPA).
 • Organitzem el campament d’estiu que sol dur-se a terme l’ultima setmana de juny.
 • Fomentem activitats d’interés per a tota la comunitat escolar: Trobades, Escola de Pares…
 • Cooperem en les activitats culturals i complementàries organitzades pel centre educatiu.
 • Treballem en col·laboració amb la direcció de l’escola i l’equip docent.
 • Oferim suport puntual amb recursos que milloren la dotació de l’escola.
 • Fomentem la col·laboració i participació de les mares, els pares i els tutors en la vida escolar.
 • Financem totes les despeses que comporten totes les activitats esmentades. Amb la quota que paguen els socis, l’AMPA assumeix les despeses derivades d’este tipus d’activitats (festes especials -Reis, Falles o fi de curs-, les agendes escolars, aportacions puntuals per a millores de l’escola…). El benefici repercuteix en tots els membres de la comunitat educativa.
 • Participem en el Consell Escolar per a vetlar per tota la comunitat educativa.

Tot este treball el duem a terme gràcies a la voluntat i la dedicació d’aquells socis que aporten, en la mesura de les seues possibilitats, esforç, temps i entusiasme en benefici de tota la comunitat educativa a fi de construir uns anys plens de moments grats i enriquidors per als nostres fills.

Si vols saber més sobre el nostre funcionament, pots trobar tota la informació al respecte en el nostres Estatuts (publicats en este blog per a compartir-los amb tots vosaltres.

Comments are closed.