Consell escolar 4-2-2021

El passat 4 de febrer es va celebrar de manera telemàtica un Consell Escolar ordinari amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura de l’acta anterior.
  2. Comptes de gestió. Pressupost 2021.
  3. Revisió de la PGA, PAM i FSE.
  4. Informació de Direcció.
  5. Torn obert de paraula.

 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior (25/11/20).

Es detalla el pressupost corresponent a l’any 2021.

Quant al Pla General Anual, Pla Anual de Millora i el Fons Social Europeu, l’explicació detallada de l’estat d’execució durant primer trimestre s’havia remés als membres perquè en prengueren coneixement. Es manifesta que és molt difícil tirar avant projectes per les circumstàncies derivades de la covid-19, i que el fet de cobrir baixes provisionals amb els recursos del centre, minva el treball de les especialistes que són les que realitzen estes substitucions.

Respecte a la informació de casos, es detallen els grups bambolla que estan confinats actualment així com el personal docent i no docent que es troba en esta situació, i també el nombre d’alumnes.

S’informa de la plaça sense cobrir de l’educadora d’educació especial. Esta plaça es va ocupar al novembre però, en donar-se de baixa la persona titular el Nadal passat, s’ha tornat a quedar vacant sense que haja sigut ocupada durant el mes de gener. Davant de la gravetat de la situació, s’acorda fer un escrit en nom del Consell Escolar sol·licitant la cobertura d’esta plaça.

La Direcció demana a l’AMPA que faça un escrit de sol·licitud a l’Ajuntament per a reclamar que els 2 llocs de personal auxiliar que corresponen al nostre centre estiguen coberts a jornada completa. Actualment una de les places està coberta per una persona que cobreix baixes en altres escoles, cosa que provoca que en la pràctica hi haja quasi sempre  només una persona  per a fer totes les tasques necessàries (obrir portes, atendre el telèfon, etc.).

Comments are closed.